Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
HANKMO BYAR
FAKTA OM HANKMO FÖRENINGAR & FRITID FÖRETAG & TJÄNSTER BO I HANKMO
KORSHOLM   På svenska    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR & FRITID
Hankmo idrottsförening rf
Hankmo Älgjaktlag
Västerhankmo samfällighet / fiskeriförvaltning
Västerhankmo Hamnförening
Västerhankmo Hembygdsförening
Västerhankmo Jaktvårdsklubb
Västerhankmo Marthaförening
Västerhankmo samfällighet
Västerhankmo Ungdomsförening
Österhankmo Fiskargille
Österhankmo Jaktklubb
Österhankmo ungdomsförening rf
Österhankmo Marthaförening
Österhankmo samfällighet
Österhankmo Forskargrupp
Västerhankmo hembygdsförenings veteranmotorklubb
Hankmo daghems föräldraförening

Västerhankmo samfällighet

STYRELSEN 2016

ordförande Peter Bergfors 

sekreterare Mats Nygård 

medlem Stefan Råback (fiskeriärenden)

medlem Jan Bergfors

medlem Folke Söderberg

 

Västerhankmo samfällighet har som viktigaste uppgift förvaltning och intressebevakning gällande de samägda mark- och vattenområdena. Västerhankmo fiskelag har numera sammanslagits med samfälligheten, klicka här för info gällande fiskeriärenden. 

En specialitet för byn är Svartbådan, där i byn bosatta invånare och deras arvingar i första led har möjlighet att arrendera fritidstomter. På holmen finns idag ca 20 villor. I närheten ligger även Snäröiran som kan klassas som en natur- och kulturhistorisk sevärdhet även i större sammanhang. Snäröiran är en 12 ha stor obebyggd holme som ligger ca 1 km utanför båthamnen Kastet. Holmen består av varierande natur från öppna naturbetesmarker med pelarenar till täta och speciellt grova granbestånd. Holmen har under årtionden varit i flitig användning bl.a. som fårbetesmark. Där finns även kulturlämningar i form av skickligt gjorda stenristningar från 1860-talet. På holmen finns idag två allmänna simstränder men den större är i behov av rätt stora förbättringsåtgärder. Därtill finns ett nätverk av vandringsleder. Det tidigare flera hektar stora enrisbevuxna området i holmens östra del har hållit på och växa igen till granskog, vilket har förhindrats genom röjningar som ingår i en uppgjord vård- och användningsplan.

uppdaterad_karta_Snaroiran.pdf 

 

Info om vårdbiotopavtalet, landstigning, eldning och hundar på Snäröiran finns i filen här nedan: 

Snaroiran_info_2009.doc 

 

Förvaltningen av tillandningar på olika samfällda markområden är en del av basverksamheten. På grund av landhöjningen finns det behov av muddringar och då skall man ansöka om tillstånd av samfälligheten.

Samfälligheten förvaltar det gemensamma sandupptaget vid Tarkarholmen i norra delen av byn. Dessutom sköter samfälligheten om skogsvårds- och andra åtgärder på de samägda markområdena. 

Man kan även konstatera att samfälligheten är en mycket viktig aktör och sammanhållande länk för hela byn. Via samfälligheten har man under långa tider beviljat understöd till olika verksamheter i byn. En årligen återkommande aktivitet är den gemensamma städdagen i början av maj.

 

 

 


Snäröiran är ett spännande ställe att besöka. Skolan ordnar årligen en utflyktsdag i augusti till holmen och då får barnen bekanta sig med naturen och andra aktuella teman.

Ansvarig utgivare: Västerhankmo samfällighet / Stefan Råback, tel. 050 5902525     Senast modifierad: 24.4.2016